Ing. Šárka Fridriksson

Ing. Šárka Fridriksson

Ředitelka MŠ Motýlek

Vystudovala národní hospodářství na VŠE a speciální pedagogiku. Věnuje se psychologii Zdeňka Matějčka, kterým se inspirovala i při založení mateřské školy Motýl s.r.o. Jejím mottem je "trest nevychovává". Velký důraz klade na individuální rozvoj každého dítěte.

Má ráda své tři děti, jízdu na koních a běhání.

Absolvovala také několik kurzů například

 • Nadané dítě
 • Diagnostika dítěte předškolního věku
 • Školní zralost dítěte
 • Dítě s ADHD v mateřské škole aj.
Sarah Limon

Sarah Limon

Pedagog, rodilý mluvčí

I am from the USA and have moved to Prague to be an English teacher. I have a degree in Early Grades Education from West Chester University and I am a certified teacher in the USA. I also have TEFL certification to teach English. I have been working with young learners in the classroom for the past 9 years as well as working with kids at day camps for the past 4 years. As a teacher I love being able to make learning fun for students. I want them to be excited to come into my class and feel safe to express themselves and try their best to succeed!  I have volunteered in Thailand teaching English. I have always known that I wanted to be a teacher and moved to Prague to continue my career abroad. In my free time I enjoy traveling, cooking and baking, listening to music, and spending time with my family and friends. 

Irena Vodičková

Irena Vodičková

Učitelka MŠ

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku. Jsem otevřená novým postupům, ale čerpám i z tradičních přístupů, ke kterým se moderní pedagogika opět vrací. Protože v dětech vidím budoucnost, stále se učím a sleduji nové metody pro práci s dětmi. Mé působení ve školce je cesta, na které s dětmi sdílíme společné poznatky, které si předáváme navzájem. Já učím děti a ony učí mne. Společně objevujeme nový, zajímavý svět.

 • logopedický asistent
 • kurz první pomoci Real, První pomoc dětem
 • osvědčení zdravého životního stylu
 • úvod do zdravotní tělesné výchovy v rámci MŠ

Zajímám se také o rozvoj dětí v oblastech 

 • hudební výchovy (zpívání, rytmické hry, práce s nástroji, dechová cvičení)
 • cvičení všeho druhu - sport jako důležitá součást životního stylu (jóga, rozcvičky různých druhů, atletika)
Veronika Říhová

Veronika Říhová

Asistentka pedagoga

Účastnila se kurzu Respektovat a být respektován, přednášek o důležitosti kreativního myšlení při práci s dětmi a kurzu asistenta pedagoga. V mateřské školce miluje vyrábění a malování s dětmi. 

Ráda tráví svůj volný čas s rodinou, cestuje a sportuje. 

Petra Záleská

Petra Záleská

Asistent pedagoga

Vystudovala taneční konzervatoř a dodnes se tanci aktivně věnuje. Ve školce mimo své přímé práce konzultačně vypomáhá s přípravou choreografie pro vystoupení před rodiči, stejně tak s pohybovou průpravou a rozcvičkami.

 • kurz Asistent pedagoga
 • práce v DDM, vedoucí kroužků a zájmových aktivit pro děti
 • učitelka v ZUŠ

Upozornění

Od 1. 1. 2020 – 31. 1. 2022 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Motýl Inkluze – OP Praha pól růstu II“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001471, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců. Součástí projektu je taktéž posílení personální podpory, konkrétně dvojjazyčného školního asistenta pro žáky s odlišným mateřským jazykem.

Mateřská škola Motýl s.r.o. V rámci projektu č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001471 s názvem MŠ Motýl Inkluze - OP Praha pól růstu II, který byl realizován v období od 1.1.2020 – 31.1.2022 se v naší MŠ uskutečnilo několik tematických setkání:

Komunitně osvětová setkávání:

Téma: Jazyková podpora rodičům a dětem napříč českým vzděláváním

Realizována dne 27.6.2020 od 12:00 do 14:00 hod.

Cílem aktivity bylo seznámit účastníky prostřednictvím externího odborníka s problematikou vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, podrobně s nimi toto téma prodiskutovat, zasvětit je do současné situace ve školách, předat jim užitečné rady a tipy v rámci komunikace se školou, přípravy na další stupně vzdělávání, řešení případných problémů, se kterými se mohou setkat a představit jim některé příklady dobré praxe. Setkání s externím odborníkem bylo zaměřeno primárně na rodiče dětí s OMJ, nicméně akce se mohla zúčastnit také široká veřejnost.

Téma: Začlenění cizinců do českého vzdělávání

Realizováno dne 12.9.2020 od 13:00 do 15:00 hod.

Cílem akce bylo rozšířit a prohloubit povědomí účastníků o celkové problematice inkluze cizinců do českého prostředí, předat jim také informace a složitosti týkající se začleňování cizinců do českého vzdělávání, představit některé metody práce v rámci výuky cizinců a v neposlední řadě zodpovědět co nejvíce případných dotazů. Setkání vedl externí odborník se zkušenostmi v této oblasti. Akce byla určena široké veřejnosti, komunitě z Prahy 8, rodičům dětí všech věkových kategorií, protože tato problematika je aktuální a týká se většiny lidí.

Téma: Péče o životní prostředí v okolí školy

Realizováno dne 7.2.2021 od 13:00 do 15:00 hod.

Prostřednictvím komunitního setkání byli účastníci seznámeni s prostředím umístění naší školky, jak z hlediska historického a kulturního základu, tak i z hlediska možností trávení volného času. Akci vedli dva externí odborníci. Cílem bylo za pomoci všech zúčastněných prodiskutovat otázky týkající se např. přístupových cest, herních ploch, a dalších témat týkající se místního prostředí, tak aby byly v souladu s potřebami a zájmy místních uživatelů a řešila se také celková péče o životní prostředí v dané oblasti.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách:

Téma: Komunitní aktivity

Realizováno dne 17.4.2021 od 13:30 do 15:30 hod.

Cílem akce bylo účastníky informovat a rozvinout u nich povědomí o pojmech otevřená škola, komunitní aktivity a obecně představit také pojem inkluze. Externí odborník představil rodičům role školy jako komunitního centra a vysvětlil také principy fungování, zaměření otevřené školy včetně přínosů tohoto konceptu. Největší část akce byla věnována otevřené škole v rámci realizace komunitních aktivit. Dozvěděli se zde také, jak se mohou aktivně podílet na rozvoji a běhu naší mateřské školy. V rámci pojmu inkluze byli účastníci informováni o metodách inkluze v naší školce.

Téma setkání: Principy otevřené školy

Realizováno dne 19.6.2021 od 13:30 do 15:30 hod.

Tato akce navazovala na předchozí dubnové setkání. Zde bylo cílem prohloubení znalostí účastníků v rámci problematiky otevřené školy a jejího fungování včetně bariér ve vzdělávání a jejich řešení. Nedílnou součástí řešeného tématu byla také podpora pro ředitele a učitele škol. Účastníci měli možnost pochopit fungování naší mateřské školy. V návaznosti na toto téma bylo cílem zapojit účastníky již aktivně do činností školky, inovací a rozvoje včetně možností řešení aktuálních problémů. Vzhledem k předchozímu motivačnímu setkání, byli účastníci velmi aktivní a již měli připravené inovativní nápady a myšlenky. V závěru setkání byl rodičům představen také náš projekt, který realizujeme v rámci výzvy č. 49 z OP PPR, jehož aktivity jsou zacíleny na děti s odlišným mateřským jazykem a jejich začlenění do českých škol

Výstřižek eu.PNG 

Od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony III - MŠ Motýl“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019346, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a společné vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 229 711,- Kč.

Logo EUMSMT_150_pro_web.jpg

 

Od 1.9.2020 – 31.12.2022 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Motýl Inkluze - OP Praha pól růstu III“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001953, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. V rámci projektu dojde k zapojení dvojjazyčného asistenta pedagoga pro děti s odlišným mateřským jazykem a také k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců.

 

Výstřižek eu.PNG 

 

 Ceny našich služeb

Téma inkluze: Úvod do tématu: Výuka a práce s dětmi s postižením