Ing. Šárka Fridriksson

Ing. Šárka Fridriksson

Ředitelka MŠ Motýlek

Vystudovala národní hospodářství na VŠE a speciální pedagogiku. Věnuje se psychologii Zdeňka Matějčka, kterým se inspirovala i při založení mateřské školy Motýl s.r.o. Jejím mottem je "trest nevychovává". Velký důraz klade na individuální rozvoj každého dítěte.

Má ráda své tři děti, jízdu na koních a běhání.

Absolvovala také několik kurzů například

 • Nadané dítě
 • Diagnostika dítěte předškolního věku
 • Školní zralost dítěte
 • Dítě s ADHD v mateřské škole aj.
Irena Vodičková

Irena Vodičková

Učitelka MŠ

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku. Jsem otevřená novým postupům, ale čerpám i z tradičních přístupů, ke kterým se moderní pedagogika opět vrací. Protože v dětech vidím budoucnost, stále se učím a sleduji nové metody pro práci s dětmi. Mé působení ve školce je cesta, na které s dětmi sdílíme společné poznatky, které si předáváme navzájem. Já učím děti a ony učí mne. Společně objevujeme nový, zajímavý svět.

 • logopedický asistent
 • kurz první pomoci Real, První pomoc dětem
 • osvědčení zdravého životního stylu
 • úvod do zdravotní tělesné výchovy v rámci MŠ

Zajímám se také o rozvoj dětí v oblastech 

 • hudební výchovy (zpívání, rytmické hry, práce s nástroji, dechová cvičení)
 • cvičení všeho druhu - sport jako důležitá součást životního stylu (jóga, rozcvičky různých druhů, atletika)
Claudia Van Der Sande

Claudia Van Der Sande

Pedagog, rodilý mluvčí

I arrived from the United States, to pursue a career teaching English in Prague. I obtained my TEFL and Young Learner’s certification to teach, and I am so excited to be working with children. While working on my Master’s Degree in Nutrition at the University of Arizona, I spent several years working with children in the community, creating curriculums focused on health and wellness. It was very rewarding to teach children, and watch them grow, which is why I am very excited to join Motyl Kindergarten, where I can teach in a classroom setting. I believe learning should be fun and engaging, in a warm and supportive environment, that allows a child to be free with expression. It is important to allow children to grow as individuals while recognizing their varied needs along the way. In my free time I love to cook, bike, garden, travel, and anything involving nature.

Veronika Říhová

Veronika Říhová

Asistentka pedagoga

Účastnila se kurzu Respektovat a být respektován, přednášek o důležitosti kreativního myšlení při práci s dětmi a kurzu asistenta pedagoga. V mateřské školce miluje vyrábění a malování s dětmi. 

Ráda tráví svůj volný čas s rodinou, cestuje a sportuje. 

Valentýna Chorušonová

Valentýna Chorušonová

Asistent pedagoga

Účastnila se kurzu Asistent pedagoga. Zajímá ji psychologie, a i proto ji baví práce s dětmi. Od základní školy se věnuje různým aktivitám s dětmi, např. tábory a dětské akce. "Líbí se mi, že se nejen učíme, ale teké poznáváme společně svět s dětmi."

Ve volném čase cvičí, vaří, cestuje a čte.

 

 • kurz Asistent pedagoga

Upozornění

Od 1. 1. 2020 – 31. 1. 2022 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Motýl Inkluze – OP Praha pól růstu II“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001471, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců. Součástí projektu je taktéž posílení personální podpory, konkrétně dvojjazyčného školního asistenta pro žáky s odlišným mateřským jazykem.

Mateřská škola Motýl s.r.o. V rámci projektu č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001471 s názvem MŠ Motýl Inkluze - OP Praha pól růstu II, který byl realizován v období od 1.1.2020 – 31.1.2022 se v naší MŠ uskutečnilo několik tematických setkání:

Komunitně osvětová setkávání:

Téma: Jazyková podpora rodičům a dětem napříč českým vzděláváním

Realizována dne 27.6.2020 od 12:00 do 14:00 hod.

Cílem aktivity bylo seznámit účastníky prostřednictvím externího odborníka s problematikou vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, podrobně s nimi toto téma prodiskutovat, zasvětit je do současné situace ve školách, předat jim užitečné rady a tipy v rámci komunikace se školou, přípravy na další stupně vzdělávání, řešení případných problémů, se kterými se mohou setkat a představit jim některé příklady dobré praxe. Setkání s externím odborníkem bylo zaměřeno primárně na rodiče dětí s OMJ, nicméně akce se mohla zúčastnit také široká veřejnost.

Téma: Začlenění cizinců do českého vzdělávání

Realizováno dne 12.9.2020 od 13:00 do 15:00 hod.

Cílem akce bylo rozšířit a prohloubit povědomí účastníků o celkové problematice inkluze cizinců do českého prostředí, předat jim také informace a složitosti týkající se začleňování cizinců do českého vzdělávání, představit některé metody práce v rámci výuky cizinců a v neposlední řadě zodpovědět co nejvíce případných dotazů. Setkání vedl externí odborník se zkušenostmi v této oblasti. Akce byla určena široké veřejnosti, komunitě z Prahy 8, rodičům dětí všech věkových kategorií, protože tato problematika je aktuální a týká se většiny lidí.

Téma: Péče o životní prostředí v okolí školy

Realizováno dne 7.2.2021 od 13:00 do 15:00 hod.

Prostřednictvím komunitního setkání byli účastníci seznámeni s prostředím umístění naší školky, jak z hlediska historického a kulturního základu, tak i z hlediska možností trávení volného času. Akci vedli dva externí odborníci. Cílem bylo za pomoci všech zúčastněných prodiskutovat otázky týkající se např. přístupových cest, herních ploch, a dalších témat týkající se místního prostředí, tak aby byly v souladu s potřebami a zájmy místních uživatelů a řešila se také celková péče o životní prostředí v dané oblasti.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách:

Téma: Komunitní aktivity

Realizováno dne 17.4.2021 od 13:30 do 15:30 hod.

Cílem akce bylo účastníky informovat a rozvinout u nich povědomí o pojmech otevřená škola, komunitní aktivity a obecně představit také pojem inkluze. Externí odborník představil rodičům role školy jako komunitního centra a vysvětlil také principy fungování, zaměření otevřené školy včetně přínosů tohoto konceptu. Největší část akce byla věnována otevřené škole v rámci realizace komunitních aktivit. Dozvěděli se zde také, jak se mohou aktivně podílet na rozvoji a běhu naší mateřské školy. V rámci pojmu inkluze byli účastníci informováni o metodách inkluze v naší školce.

Téma setkání: Principy otevřené školy

Realizováno dne 19.6.2021 od 13:30 do 15:30 hod.

Tato akce navazovala na předchozí dubnové setkání. Zde bylo cílem prohloubení znalostí účastníků v rámci problematiky otevřené školy a jejího fungování včetně bariér ve vzdělávání a jejich řešení. Nedílnou součástí řešeného tématu byla také podpora pro ředitele a učitele škol. Účastníci měli možnost pochopit fungování naší mateřské školy. V návaznosti na toto téma bylo cílem zapojit účastníky již aktivně do činností školky, inovací a rozvoje včetně možností řešení aktuálních problémů. Vzhledem k předchozímu motivačnímu setkání, byli účastníci velmi aktivní a již měli připravené inovativní nápady a myšlenky. V závěru setkání byl rodičům představen také náš projekt, který realizujeme v rámci výzvy č. 49 z OP PPR, jehož aktivity jsou zacíleny na děti s odlišným mateřským jazykem a jejich začlenění do českých škol

Výstřižek eu.PNG 

Od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony III - MŠ Motýl“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019346, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a společné vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 229 711,- Kč.

Logo EUMSMT_150_pro_web.jpg

 

Od 1.9.2020 – 31.12.2022 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Motýl Inkluze - OP Praha pól růstu III“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001953, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. V rámci projektu dojde k zapojení dvojjazyčného asistenta pedagoga pro děti s odlišným mateřským jazykem a také k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců.

 

Výstřižek eu.PNG 

 

 Ceny našich služeb

Téma inkluze: Úvod do tématu: Výuka a práce s dětmi s postižením