Logopedická terapie probíhá individuálně s vysokoškolsky vzdělanými logopedkami a také skupinově se zkušenými pedagožkami, tvořena na míru každému dítěti. Naším cílem je co nejlépe připravit vaše děti na školní léta, na spokojený život s úsměvem na rtech. Pravidelná logopedická péče v MŠ Motýlek, kterou vedou naše paní logopedky, zahrnuje všechny složky, které rozvíjí myšlení a vývoj komunikačních schopností – záměrná pozornost, rozvíjení smyslového vnímání, podněcování mluvního apetitu, motoriky artikulačních orgánů, rozvíjení pasivní a aktivní slovní zásoby, gramatické stránky řeči, rozvoj fonematického sluchu, logického myšlení, jemné motoriky, pohybové obratnosti a grafomotorická cvičení. Řízená činnost dětí je střídána s jejich spontánní hrou. Samozřejmostí jsou odborné konzultace s rodiči našich dětí. Veškerý program probíhá v dopoledních hodinách, tak aby odpolední čas byl stráven již v odpočinkové, hravé a tvořivé atmosféře.

Naším cílem jsou spokojené, motivované a usměvavé děti, oboustranná důvěra a spolupráce mezi rodiči a námi.

Každé dítě má svůj logopedický sešit, který si nosí domů. V sešitě jsou logopedické říkanky, obrázky a procvičování na doma, aby práce na logopedické prevenci byla soustavná. Od pedagogů MŠ děti každý měsíc dostávají evaluační list, kde lze pozorovat pokroky dítěte ve všech důležitých oblastech. Velký důraz je kladen na spolupráci s rodiči, školka je pro rodiče vždy otevřena a společná pozitivní komunikace je jedním z hlavních principů této školky. Prostředí, které je příjemné pro děti, rodiče i pedagogy je základem spokojeného a naplněného dětství.

DĚTI NEZNAJÍ ANI MINULOST, ANI BUDOUCNOST ALE, CO NÁM DOSPĚLÝM SE STÁVÁ ZŘÍDKA, UŽÍVAJÍ SI PŘÍTOMNOSTI.“

JEAN DE LA BRUYÉRE

Mgr. Eva Kolesová

Mgr. Eva Kolesová

Lodopedka

Mgr. Eva Kolesová je klinická logopedka s jedenáctiletou praxí. Má zkušenosti s logopedickou terapií dětí i dospělých. Pracovala v logopedické ambulanci a v Nemocnici ve Vyškově. Zde získala praxi s logopedickou diagnostikou a terapií u dětí předškolního a školního věku. Pracovala s dospělými pacienty po CMP na oddělení LDN, neurologii a foniatrii a také ve Stacionáři pro děti s kombinovaným postižením. Tyto zkušenosti dále rozvíjela v logopedické ambulanci na Praze 8, kde se specializovala především na práci s malými dětmi.

Dále se podílela na práci logopeda v Centru podpory pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami na Praze 8.

V současné době již čtvrtým rokem vede internetovou logopedickou poradnu www.logopedonline.cz, založila soukromou logopedickou poradnu Logopedonline na Praze 5. Je vedoucím logopedem v soukromé logopedické mateřské škole Motýlek. V logopedické školce Motýlek provádí paní logopedka individuální logopedickou diagnostiku vad řeči. Následně vytváří individuální logopedický plán pro každé dítě, které na logopedii dochází. Na základě správně stanovené vady řeči je přizpůsobena práce paní logopedky s každým dítětem. Všechny postupy jsou podrobně probrány s rodiči. Paní logopedka je s rodiči v kontaktu a vše konzultuje podle potřeby dětí. Logopedická terapie je zaměřena kromě správné výslovnosti také na rozvoj grafomotoriky, jemné motoriky, rozvoj slovní zásoby, vyjadřovacích schopností, atd.

V případě potřeby paní logopedka doporučuje návštěvy u dalších odborníků (psycholog, foniatr, neurolog, pedagogicko psychologická poradna), apod. Na tyto odborníky je rodičům vždy předán kontakt a je napsána logopedická zpráva s doporučením.

Paní logopedka dbá na individuální přístup a pravidelnost logopedické péče.

Adéla Dolečková

Adéla Dolečková

Logopedka

Jmenuji se Adéla Dolečková a pracuji jako logoped ve školství. Kromě oboru logopedie jsem také vystudovala speciální pedagogiku, kterou uplatňuji ve své učitelské a logopedické profesi. Ke své praci přistupuji empaticky, dbám na vytvoření přátelského vztahu s dětmi i jejich rodiči. Je pro mě velmi důležité, aby se děti na logopedii těšily a užívaly si průběh každé logopedické terapie. Přistupuji ke všem dětem individuálně a vždy upravuji logopedickou péči na míru každému podle potřeby.  Každý pokrok a úspěch je pro mě velkou radostí a nejkrásnější zpětnou vazbou, kterou mi může moje práce dát. Jsem šťastná, že jsem si v životě našla práci, která je zároveň mým velkým koníčkem.

Upozornění

Od 1. 1. 2020 – 31. 1. 2022 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Motýl Inkluze – OP Praha pól růstu II“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001471, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců. Součástí projektu je taktéž posílení personální podpory, konkrétně dvojjazyčného školního asistenta pro žáky s odlišným mateřským jazykem.

Mateřská škola Motýl s.r.o. V rámci projektu č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001471 s názvem MŠ Motýl Inkluze - OP Praha pól růstu II, který byl realizován v období od 1.1.2020 – 31.1.2022 se v naší MŠ uskutečnilo několik tematických setkání:

Komunitně osvětová setkávání:

Téma: Jazyková podpora rodičům a dětem napříč českým vzděláváním

Realizována dne 27.6.2020 od 12:00 do 14:00 hod.

Cílem aktivity bylo seznámit účastníky prostřednictvím externího odborníka s problematikou vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, podrobně s nimi toto téma prodiskutovat, zasvětit je do současné situace ve školách, předat jim užitečné rady a tipy v rámci komunikace se školou, přípravy na další stupně vzdělávání, řešení případných problémů, se kterými se mohou setkat a představit jim některé příklady dobré praxe. Setkání s externím odborníkem bylo zaměřeno primárně na rodiče dětí s OMJ, nicméně akce se mohla zúčastnit také široká veřejnost.

Téma: Začlenění cizinců do českého vzdělávání

Realizováno dne 12.9.2020 od 13:00 do 15:00 hod.

Cílem akce bylo rozšířit a prohloubit povědomí účastníků o celkové problematice inkluze cizinců do českého prostředí, předat jim také informace a složitosti týkající se začleňování cizinců do českého vzdělávání, představit některé metody práce v rámci výuky cizinců a v neposlední řadě zodpovědět co nejvíce případných dotazů. Setkání vedl externí odborník se zkušenostmi v této oblasti. Akce byla určena široké veřejnosti, komunitě z Prahy 8, rodičům dětí všech věkových kategorií, protože tato problematika je aktuální a týká se většiny lidí.

Téma: Péče o životní prostředí v okolí školy

Realizováno dne 7.2.2021 od 13:00 do 15:00 hod.

Prostřednictvím komunitního setkání byli účastníci seznámeni s prostředím umístění naší školky, jak z hlediska historického a kulturního základu, tak i z hlediska možností trávení volného času. Akci vedli dva externí odborníci. Cílem bylo za pomoci všech zúčastněných prodiskutovat otázky týkající se např. přístupových cest, herních ploch, a dalších témat týkající se místního prostředí, tak aby byly v souladu s potřebami a zájmy místních uživatelů a řešila se také celková péče o životní prostředí v dané oblasti.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách:

Téma: Komunitní aktivity

Realizováno dne 17.4.2021 od 13:30 do 15:30 hod.

Cílem akce bylo účastníky informovat a rozvinout u nich povědomí o pojmech otevřená škola, komunitní aktivity a obecně představit také pojem inkluze. Externí odborník představil rodičům role školy jako komunitního centra a vysvětlil také principy fungování, zaměření otevřené školy včetně přínosů tohoto konceptu. Největší část akce byla věnována otevřené škole v rámci realizace komunitních aktivit. Dozvěděli se zde také, jak se mohou aktivně podílet na rozvoji a běhu naší mateřské školy. V rámci pojmu inkluze byli účastníci informováni o metodách inkluze v naší školce.

Téma setkání: Principy otevřené školy

Realizováno dne 19.6.2021 od 13:30 do 15:30 hod.

Tato akce navazovala na předchozí dubnové setkání. Zde bylo cílem prohloubení znalostí účastníků v rámci problematiky otevřené školy a jejího fungování včetně bariér ve vzdělávání a jejich řešení. Nedílnou součástí řešeného tématu byla také podpora pro ředitele a učitele škol. Účastníci měli možnost pochopit fungování naší mateřské školy. V návaznosti na toto téma bylo cílem zapojit účastníky již aktivně do činností školky, inovací a rozvoje včetně možností řešení aktuálních problémů. Vzhledem k předchozímu motivačnímu setkání, byli účastníci velmi aktivní a již měli připravené inovativní nápady a myšlenky. V závěru setkání byl rodičům představen také náš projekt, který realizujeme v rámci výzvy č. 49 z OP PPR, jehož aktivity jsou zacíleny na děti s odlišným mateřským jazykem a jejich začlenění do českých škol

Výstřižek eu.PNG 

Od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony III - MŠ Motýl“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019346, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a společné vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 229 711,- Kč.

Logo EUMSMT_150_pro_web.jpg

 

Od 1.9.2020 – 31.12.2022 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Motýl Inkluze - OP Praha pól růstu III“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001953, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. V rámci projektu dojde k zapojení dvojjazyčného asistenta pedagoga pro děti s odlišným mateřským jazykem a také k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců.

 

Výstřižek eu.PNG 

 

 Ceny našich služeb

Téma inkluze: Úvod do tématu: Výuka a práce s dětmi s postižením