Logopedická terapie probíhá individuálně s vysokoškolsky vzdělanými logopedkami a také skupinově se zkušenými pedagožkami, tvořena na míru každému dítěti. Naším cílem je co nejlépe připravit vaše děti na školní léta, na spokojený život s úsměvem na rtech. Pravidelná logopedická péče v MŠ Motýlek, kterou vedou naše paní logopedky, zahrnuje všechny složky, které rozvíjí myšlení a vývoj komunikačních schopností – záměrná pozornost, rozvíjení smyslového vnímání, podněcování mluvního apetitu, motoriky artikulačních orgánů, rozvíjení pasivní a aktivní slovní zásoby, gramatické stránky řeči, rozvoj fonematického sluchu, logického myšlení, jemné motoriky, pohybové obratnosti a grafomotorická cvičení. Řízená činnost dětí je střídána s jejich spontánní hrou. Samozřejmostí jsou odborné konzultace s rodiči našich dětí. Veškerý program probíhá v dopoledních hodinách, tak aby odpolední čas byl stráven již v odpočinkové, hravé a tvořivé atmosféře.

Naším cílem jsou spokojené, motivované a usměvavé děti, oboustranná důvěra a spolupráce mezi rodiči a námi.

Každé dítě má svůj logopedický sešit, který si nosí domů. V sešitě jsou logopedické říkanky, obrázky a procvičování na doma, aby práce na logopedické prevenci byla soustavná. Od pedagogů MŠ děti každý měsíc dostávají evaluační list, kde lze pozorovat pokroky dítěte ve všech důležitých oblastech. Velký důraz je kladen na spolupráci s rodiči, školka je pro rodiče vždy otevřena a společná pozitivní komunikace je jedním z hlavních principů této školky. Prostředí, které je příjemné pro děti, rodiče i pedagogy je základem spokojeného a naplněného dětství.

DĚTI NEZNAJÍ ANI MINULOST, ANI BUDOUCNOST ALE, CO NÁM DOSPĚLÝM SE STÁVÁ ZŘÍDKA, UŽÍVAJÍ SI PŘÍTOMNOSTI.“

JEAN DE LA BRUYÉRE

Mgr. Eva Kolesová

Mgr. Eva Kolesová

Lodopedka

Mgr. Eva Kolesová je klinická logopedka s jedenáctiletou praxí. Má zkušenosti s logopedickou terapií dětí i dospělých. Pracovala v logopedické ambulanci a v Nemocnici ve Vyškově. Zde získala praxi s logopedickou diagnostikou a terapií u dětí předškolního a školního věku. Pracovala s dospělými pacienty po CMP na oddělení LDN, neurologii a foniatrii a také ve Stacionáři pro děti s kombinovaným postižením. Tyto zkušenosti dále rozvíjela v logopedické ambulanci na Praze 8, kde se specializovala především na práci s malými dětmi.

Dále se podílela na práci logopeda v Centru podpory pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami na Praze 8.

V současné době již čtvrtým rokem vede internetovou logopedickou poradnu www.logopedonline.cz, založila soukromou logopedickou poradnu Logopedonline na Praze 5. Je vedoucím logopedem v soukromé logopedické mateřské škole Motýlek. V logopedické školce Motýlek provádí paní logopedka individuální logopedickou diagnostiku vad řeči. Následně vytváří individuální logopedický plán pro každé dítě, které na logopedii dochází. Na základě správně stanovené vady řeči je přizpůsobena práce paní logopedky s každým dítětem. Všechny postupy jsou podrobně probrány s rodiči. Paní logopedka je s rodiči v kontaktu a vše konzultuje podle potřeby dětí. Logopedická terapie je zaměřena kromě správné výslovnosti také na rozvoj grafomotoriky, jemné motoriky, rozvoj slovní zásoby, vyjadřovacích schopností, atd.

V případě potřeby paní logopedka doporučuje návštěvy u dalších odborníků (psycholog, foniatr, neurolog, pedagogicko psychologická poradna), apod. Na tyto odborníky je rodičům vždy předán kontakt a je napsána logopedická zpráva s doporučením.

Paní logopedka dbá na individuální přístup a pravidelnost logopedické péče.

Mgr. Veronika Veverová

Mgr. Veronika Veverová

Logopedka

Jmenuji se Veronika Veverová a jsem klinický logoped s dlouhodobou praxí.

Pracovala jsem na rehabilitační klinice i v soukromé dětské ambulanci. Ve své praxi nejvíce upřednostňuji individuální a přátelský přístup,tak aby děti měly z logopedie především radost. Moje práce mě baví a každý úspěch i neúspěch mě pohání kupředu. Vždy je totiž co tvořit a vylepšovat.

Paní logopedka Veverková s dětmi odborně pracuje na logopedické prevenci, opožděném vývoji řeči, dyslálii, vývojové dysfázii, mutismu, popř. kombinovaných vadách a také při výuce cizojazyčně mluvících dětí v naší anglické školce Motýlek. Úzce spolupracuje s Mgr. Evou Kolesovou.

Upozornění

Od 1.12.2016 – 30.11.2018 je naše mateřská škola realizátorem projektu „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001745 Motýl“, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 229.180,- Kč.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Ceny našich služeb